فعالیت های آموزشی موسسه فرشته


موسسه فرهنگی هنری فرشته، بر آن است تا با استعانت الهی و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و با تلفیق علم، هنر و فناوری در حوزه فرهنگ و هنر در سطح ملی و بین المللی و با تکیه بر توان علمی، هنری و مدیریتی به یکی از قطب های کارآفرینی فرهنگ و هنر در راستای فرهنگ سازی، استعدادیابی و ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و توسعه توانمندی های فرزندان ایران زمین تبدیل گردد.